Байсақалова Ұ.С.

Қазақ тілі. Оқу құралы. 4-басылым, толықт. және өнд. - Астана: Фолиант, 2016. - 216 б.


Мемлекеттік тілдің үйретілу мақсаты, міндеті, оған қойылатын талаптар ескеріліп, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпы білімдік стандарты басшылыққа алынды. Кешеннің мақсаты мен міндеті түсініктемеде айқын көрсетілген.

Әр тарау соңғы нәтиже сабақтар және пысықтау сұрау-тапсырмалармен түйінделген.